تماس با ما :32264085_034        email:shahrsazi@kermancity.ir

دستورالعمل نحوه ارائه نقشه های معماری

فهرست مطلب

1- نحوه ارائه مقیاس نقشه های معماری:

الف- تکمیل فرم پیوست  

ب- نقشه های معماری به شرح سایت پلان و پلان شیب بندی  مقیاس 200/1 تا  500/1 به نحوی که کلیه سطوح فاقد سقف و نورگیر ها در پلان مربوطه منظورومشخص شده باشد  ، پلانها با مقیاس 100/1، نماها با مقیاس 100/1، مقاطع با مقیاس 100/1 ، پلان شماتیک فونداسیون با ذکر عدم تجاوز به گذر و شوارع و املاک مجاور و رعایت حدود همسایگی با مقیاس 100/1، پلان بادبندها با مقیاس 100/1به نحوی که در زمان محاسبات سازه ای و با شکلی که برای صدور پروانه ارائه شده تغییر نکند، پلان تیرریزی با مقیاس 100/1به نحوی که کلیه سطوح فاقد سقف و نورگیرها در پلان مربوطه منظورومشخص شده باشد حداکثر ابعاد کاغذ برای کلیه نقشه ها A3    می باشد و چنانچه در زمان رعایت مقیاسهای فوق الذکر ابعاد کاغذ بزرگتر از A3  شود مقیاس تا تأمین کاغذ A3 قابل تغییر می باشد. در نقشه های نماها و مقاطع بایستی کلیه کدهای ارتفاعی ترازها مشخص و قید شوندضمنا طبق جدول پیوست مربوط به بند الف مشخصات و اعداد وارقام مورد نیاز بایستی تکمیل و در برگ اول نقشه های ساختمانی ارائه شود.

*توضیح:مشخص نمودن موقعیت نورگیرها و سطوح فاقد سقف در نقشه های سایت پلان وتیرریزی الزامی می باشد .

 


 

2-پیشروی مجاز و سطح اشغال :

-میزان پیشروی مجاز در خصوص اشکال منظم و شمالی جنوبی به میزان 60 % طول و از سمت شمال ملک و در املاک دو نبش از آکس ملک به سمت معبر میزان پیشروی تا سقف 70 درصد مجاز می باشد .

- در صورتی که ملکی دارای شکل نامنظم  ویا هندسی غیر متقارن باشد میزان پیشروی مجاز در صورت عدم مزاحمت برای مجاورین براساس 60 % مساحت می باشد در غیراینصورت میزان پیشروی مجاز براساس 60 % طول طرفین زمین به صورت میانگین ملاک عمل قرار می گیرد ودر این حالت چنانچه شصت در صد طول میانی ملاک عمل قرار گیرد در یک دوم مشرف به طول کوچکتر احداث بالکن مجاز نمی باشد .چنانچه ملکی دارای ابعاد وفرم ناموزون خاص باشد به صورت موردی بررسی وتصمیم گیری خواهد شد .

-در خصوص املاک بر معابر با عرض 16 متر و بالاتر تا 35 متر ومعابر غیر شریانی اضافه بر 60 % در صورت استعداد استفاده تجاری تا میزان 100 % از آکس ملک به سمت معبر فقط در همکف مجاز میباشد.

- در خصوص املاکی که تقاضای باریکه سازی دارند عمق باریکسازی برابر پنجاه درصد عرض و یا 20 % طول هر کدام که کوچکتر باشد و فقط در حد یک طبقه و در حد ارتفاع همسایگان مجاور « حداکثر 3 متر » مجاز میباشند.

-سطح اشغال در کاربریهای تجاری و مشاغل مزاحم شهری به میزان 100 % و با رعایت ضوابط سایه اندازی ، در کاربریهای غیر مسکونی وغیرتجاری 40% مگر آنکه سازمانهای ذیربط ضوابط ومقررات خاصی ارائه دهند .

-بالکن در معابر زیر 8 متر ممنوع میباشد و در معابر از 8 متر تا 12 متر حداکثر هشتاد سانتی متر و ارتفاع 5/3 متر ازکف و در معابر از 12 متر به بالا بالکن درمعبرحداکثریک مترونیم درارتفاع دو متر و نیم (2.5) از کف مجاز می باشد .  

-بالکن درحیاط حداکثر با پیشروی 5/1 مترمازاد برپیشروی مجازودرصورت استفاده ازسطح آن به عنوان تراس در طبقات بالاتر از همکف و دارای باز شو و بدون هیچ محدودیتی در خصوص دو طرف، باز و یا بسته بودن مجاز می باشد.

-استفاده از بالکن های مورد تقاضا احداث در حیاط به صورت زیر بنای مفید در طبقات بلامانع می باشد .

 


 

3- نحوه محاسبه پارکینگ:

-به ازای هرواحد مسکونی یک واحد پارکینگ که شامل واحدهای مسکونی کمتر ویا مساوی پنجاه وپنج مترمربع نیز می باشد.

-فروشگاهای مرکزی هر پنجاه متر مربع یک واحد پارکینگ ، فروشگاههای بالای یکصدمتر مربع تک واحدی هر یکصد مترمربع یک واحد پارکینگ ، فروشگاههای زیر یکصدمتر مربع هر 25 متر مربع یک واحد پارکینگ که حداقل پارکینگ جهت تامین یک واحدمی باشد.

-درمورد دیگر استفاده ها باتوجه به اینکه خاص می باشند در هنگام مراجعه به صورت موردی در زمان اعلام دستور نقشه به نحو مقتضی قید خواهد شد.

-فضای مناسب برای تأمین یک واحد پارکینگ 5 × 3 متر آکس تا آکس ستون در نقشه های معماری - فضای مناسب برای تأمین دو واحد پارکینگ 5 × 5 متر آکس تا آکس ستون در نقشه های معماری -فضای مناسب برای تأمین سه واحد پارکینگ 5 ×5/7متر آکس تا آکس ستون در نقشه های معماری ودر هرکدام از حالت های فوق فضای مانور به عمق حداقل 5متر بعد از محل توقف الزامی است .

-عرض ورودی پارکینگ یارامپ سه متر و در صورت تأمین بیش از بیست واحد پارکینگ در محل عرض ورودی یارامپ حداقل پنج متر با رعایت حداقل شعاع چرخش مجاز.

-در زمان تأمین پارکینگ حداقل 5/12 متر مربع فضای مانور برای هر واحد پارکینگ به اضافه 5/12متر جای توقف الزامی است.

-تعداد درب سواره رو به ازاء هر 10 متر عرض و با بیست و پنج متر طول یک درب سواره رو می باشد و درخصوص قطعات دونبش و بیشتر حداکثر تعداد دربهای سواره رو در هربریک درب بوده و ایجاد یک درب اضافه در حیاط مجاز می باشد.

-درخصوص کلیه پروانه های ساختمانی یک واحد پارکینگ به صورت مزاحم قابل قبول می باشد مشروط بر اینکه پارکینگ مزاحم قبول شده فقط برای یک واحد از پارکینگهای تأمین شده ایجاد مزاحمت نماید.

-در زمان تأمین پارکینگ در حیاط در صورت وجود حیاط تا مساحت یکصد متر مربع یک واحد پارکینگ و در صورت وجود حیاط تا مساحت دویست مترمربع دو واحد پارکینگ و در صورت وجود حیاط به مساحت دویست متر مربع به بالا سه واحد پارکینگ قابل قبول می باشد. ضمناً درخصوص املاکی که درب به ساختمان می باشند در صورتیکه ایجاد دسترسی مجزا از معبر به حیاط تأمین شود شرط فوق الذکر برای تأمین پارکینگ در حیاط مشروط به در نظر گرفتن ورودی وخروجی فاقد مزاحمت برای پارکینگ های در نظر گرفته شده در حیاط قابل قبول می باشد.

-املاکی که متقاضی تأمین پارکینگ در زیرزمین و دارای عرض ده متر و به بالا بوده و خواهان تأمین پارکینگ در همکف و زیرزمین می باشند استفاده از حیاط برای احداث رامپ با شیب و شعاع چرخش مناسب واستاندارد ، به منظور ایجاد دسترسی مناسب پارکینگ بلامانع می باشد.

-درخصوص املاکی که متقاضی استفاده از بالابر و یا جک برقی برای پارکینگ می باشند احداث یک جک به ازاء هر پانزده واحد پارکینگ تامین شده در محل با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگها و دسترسی و فضای مانور پارکینگها بلامانع می باشد.

-ضمنا شیب رامپ حداکثر 15% می باشد .

 


4-ابعاد نورگیر:  

 مقرر گردید نورگیر طبق ابعاد ذیل و با توجه به توضیحات جنبی ملاک عمل و رعایت گردد .

 

 

*در صورت استقرار آشپزخانه و سرویس در صورت تمایل ابعاد فوق درنظر گرفته شود و در صورت عدم تمایل مالک صرفاً داکت تاسیساتی لحاظ گردد .

*ابعاد فوق در سطوح خالص پس از اجرای نازک کاری محاسبه می شوند و بایستی در محل تامین شوند.زیرزمین و همکف پیلوتی اگر غیرمسکونی باشد مشمول طبقات نمی شود .

*ابعاد فوق مشمول تمدیدپروانه ، اصلاح پروانه و پایانکارهای جدید هم می شوند .


 

 

5-آسانسور، پلّه برقی ، پلّه فرار:

درخصوص آسانسور، پله فرار و پله برقی عیناً ضوابط و مقررات ملی ساختمان ملاک عمل می باشد و یا در رابطه با ابعاد آسانسور طراحی شده در نقشه ها، ارائه تأییدیه  یکی از شرکتهای دارای مجوز الزامیست .

*پیش بینی آسانسور برای بیشتراز سه طبقه روی پیلوت الزامیست .


6-کدهای ارتفاعی:

حداکثر کد ارتفاعی سقف زیر زمین با احتساب قطر سقف از کف 0/00 + برابر با 50/1متر می باشد ضمنا در صورتی که تقاضای استفاده مسکونی از زیرزمین شده باشد نورگیری مفید حداقل 20/1متر الزامیست با پیش بینی حیاط (گودال باغچه )ونور مناسب بایستی در اینگونه موارد حداقل ارتفاع 70/2 برای زیر زمین مد نظر قرار گیرد .

حداکثر ارتفاع پیلوت تا سطح 500متر مربع برابر 20/2متر ودر صورت افزایش سطح 40/2 متر در نظر گرفته میشود.

تعداد طبقات مجاز با توجه به عرض گذر :

 

-در زمان تعیین تعداد طبقات مجاز گذر مرغوبتر ملاک عمل می باشد .

- سطحی که در نقشه های معماری به عنوان سرایداری منظور وقید می شود در صورتیکه حداکثر مساحت آن  50 متر مربع صرفادرپیلوت وزیرزمین به صورت مجزا نمی باشند وجزء مشاعات بوده و واحد مجزا تلقی نمی شودو قابلیت تفکیک ندارد.

-سطوحی که به عنوان سوئیت در نظر گرفته می شوند عینا به صورت واحد مسکونی مستقل در کلیه موارد برخورد میشود .

آخرین اخبار

  • 1
  • 2
چهارشنبه, 16 مرداد 1398 08:59
   خبری خوش از شهرداری کرمان : با پیگیریهای معاونت معماری و شهرسازی ادامه روند...
یکشنبه, 16 تیر 1398 07:17
 همکاری شهرداری کرمان در برپایی یادواره شهدای کارگر استان     شهردار کرمان در...
شنبه, 01 تیر 1398 02:40
‍ مهندس مریم ایلاقی معاون معماری و شهر سازی شهرداری کرمان : به زودی...
پنج شنبه, 30 خرداد 1398 03:01
‍ همکاری های مشترک شهرداری های کرمان و تهران در حوزه شهر دوستدار کودک...
یکشنبه, 26 خرداد 1398 02:10
نشست هم اندیشی پیرامون موضوعات مشترک مدارس غیردولتی و مدیریت شهری      نشست...
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398 06:22
 انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری با آموزش و پرورش استان کرمان     طی...
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 05:52
عضویت شهرداری کرمان در کمیته «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری» سی و چهارمین...
دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398 02:44
معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان خبر داد: افزایش مدت اعتبار یک ساله پروانه...
شنبه, 31 فروردين 1398 11:09
میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت ، امام عصر (عج) مبارک باد  ...
پنج شنبه, 29 فروردين 1398 05:28
گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در اسفندماه سال 97   رییس اداره کمیسیون های...
پنج شنبه, 29 فروردين 1398 02:53
شهردار کرمان در جلسه بازآفريني شهري مطرح کرد: بسته پيشنهادي ضوابط تشويقي ساخت وساز...
سه شنبه, 28 اسفند 1397 04:06
  یا مقلب القلوب و الابصار             یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و...

معرفی زیر مجموعه ها

  کمیسیون ماده پنج
  مدیریت طرح تفصیلی
  دبیرخانه کمیسیون ماده صد

معرفی معاون

سرکار خانم مهندس ایلاقی حسینی

معاونت شهرسازی و معماری

شهرداری کرمان